Business Analyse Foundation (BCS) - Zelfstudie

Deze training levert een helicoper-view op het vakgebied business analyse. Dit betekent dat je met alle facetten van het vakgebied te maken krijgt waaronder strategie, bedrijfsprocessen, requirements en organisatieverandering. Daarmee is de training uitermate geschikt voor mensen die op zoek zijn naar 'het grotere geheel'. Hiertoe behoren (project) managers, business- en informatieanalisten en requirements engineers. Uiteraard is de training ook bedoeld voor mensen die willen doorgroeien naar een van deze rollen.

Bovendien bereid je je met deze training voor op het Business analysis foundation examen van het BCS. Indien je hiervoor slaagt ontvang je het internationaal erkende 'Foundation Certificate in Business Analysis'.


De deelnemer is na deze training in staat alle aspecten waar hij/zij in de praktijk mee te maken krijgt beter te plaatsen. Bovendien is hij/zij voorbereid op het BCS-examen. De cursist is in staat:
 • de rol en competenties van de business analist te beschrijven;
 • visie, missie en strategie van een organisatie te doorgronden;
 • een juiste keuze te maken uit een toolset van verschillende onderzoeks- en modelleertechnieken;
 • een stakeholder analyse uit te voeren;
 • perspectieven van diverse stakeholders in kaart te brengen, te analyseren en te komen tot een eenduidig perspectief dat gedragen wordt door alle stakeholders;
 • het belang in te zien van proces-denken en Business Process Management;
 • IST-processen te modelleren in BPMN 2.0;
 • analyses uit te voeren van de IST-processen en op basis daarvan verbeterde SOLL-processen op te stellen;
 • requirements te eliciteren en te documenteren d.m.v. tekst en modellen;
 • requirements te managen plus het belang daarvan te doorgronden;
 • use case diagrammen te modelleren;
 • domeinmodellen op te stellen bestaande uit entiteiten/klassen en hun relaties gebruikmakend van de technieken ERD en UML Class diagrams;
 • een business case op te stellen en deze in de loop van het project up to date te houden;
 • projectteams te begeleiden bij de implementatie van de SOLL-situatie.


Certificering

Deze cursus bereidt deelnemers voor op het 1 uur-durende, Nederlandstalige multiple-choice examen. Dit examen wordt aangeboden door het EXIN in samenwerking met het BCS (British Computer Society). Als je hiervoor slaagt ontvang je het 'Foundation certificate in Business Analysis'.

Het certificaat is een van de modules van het 'BCS International Diploma in Business Analysis'.


Centraal in deze training staat het Business Analysis Process Model. Dit model kan als leidraad fungeren voor de business analist in de praktijk.


De training doorloopt het model in de volgorde van de nummering in de bovenstaande figuur. Voor iedere stap worden de doelstellingen, procedure, in- & uitvoer en technieken behandeld.

1. Business Strategy & Objectives

Je maakt kennis met de begrippen visie, missie en strategie en leert een SWOT-analyse te doen. Hierbij maak je gebruik van het concurrentiemodel van Porter en de BCG-matrix. Vervolgens leer je technieken (o.a. Balanced Scorecard) waarmee je de strategie kunt vertalen in concrete (tactische) stappen. Hierbij spelen de begrippen Kritieke succesfactoren en Key Performance Indicators (KPI's) een voorname rol.

2. Investigate Situation

Om erachter te komen wat er in de hoofden omgaat van klanten, managers en andere stakeholders is het van belang dat je jezelf een verzameling communicatietechnieken eigen maakt zoals interviewen, workshops, observatie, scenarios, prototyping en kwantitatieve onderzoekstechnieken.


3. Consider Perspectives

Het volgende op de agenda is Stakeholder analysis, waarin alle belanghebbenden in een project in kaart worden gebracht en gecategoriseerd. Daarna dienen ze continu geanalyseerd en gemanagd te worden. Dit is een vereiste om ervoor te zorgen dat business change projecten goed (blijven) verlopen.

Nadat de belanghebbenden bekend zijn, wordt hun perspectief van het ‘business systeem’ (in wording) helder in kaart gebracht. Hierbij passeren o.a. de volgende technieken de revue: Soft systems methodology, Business activity models (BAM), CATWOE, business events en business rules.

4. Analyse Needs

In dit deel van de training leer je met name het belang van 'proces-denken' (i.p.v. silo-denken), maak je kennis met de modelleertaal BPMN en kun je op basis van modellen procesanalyses uitvoeren. Vervolgens leer je effectievere en efficiëntere SOLL-processen te modelleren. Ook is er aandacht voor belangrijke onderwerpen als RA(S)CI-matrix, Waardeketen van Porter, en Business process improvement.

5. Evaluate options

Nadat alle perspectieven en behoeften in kaart zijn gebracht is het aan de business analist om een aantal alternatieve oplossingen te benoemen. Dit kunnen wijzigingen zijn in de bedrijfsprocessen, rolbeschrijvingen, managementstructuur of IT systemen. Belangrijke instrumenten die je hierbij kunt gebruiken zijn kosten/baten analyse, impact analyse en risico analyse.

6. Define Requirements

Een essentieel onderdeel van deze training vormt het onderwerp ‘Requirements Engineering’. Requirements Engineering beslaat een aantal onderwerpen: elicitatie (ofwel het verzamelen van requirements), analyse, documentatie, validatie en management. Eerst leer je hoe je requirements verzamelt en analyseert. Je maakt kennis met verschillende typen requirements (Business requirements, Stakeholders requirements, Functionele en Niet-functionele system requirements). Vervolgens wordt aandacht besteed aan het vastleggen van de requirements door middel van tekst en modellen. Bij tekstuele documentatie leer je gebruik te maken van templates. Templates vormen een belangrijke voorwaarde om de requirements goed te kunnen beheren (requirements management). Met betrekking tot het managen van requirements is ruime aandacht voor de begrippen traceability en versiebeheer. Modelleren van requirements is het volgende onderwerp op de agenda. Je maakt kennis met het use case diagram dat veel in de praktijk gebruikt wordt evenals het Entity Relationship Diagram (ERD) en het UML class diagram.

Bron: Business Analysis - Cadle et al.

7. Deliver changes

Na een grondige analyse is de business analist betrokken bij projecten (en/of programma’s) die ervoor moeten zorgen dat de beoogde veranderingen ook feitelijk in de business kunnen worden doorgevoerd. Met betrekking tot Business change passeren een drietal belangrijke onderwerpen de revue: de Business case, ICT-projecten en de invloed van verandering op mensen.

De Business case vormt de spil van verandering in de organisatie; het is de maatstaf waartegen ieder project wordt gelegd om de levensvatbaarheid ervan te toetsen. Het is dan ook het hart van de Business change lifecycle: een instrument waarmee enerzijds alignment kan worden bewerkstelligd met de strategische doelstellingen en dat er anderzijds voor zorgt dat veranderingen kunnen worden doorgevoerd in de organisatie.

Door middel van ICT-projecten worden informatiesystemen gebouwd en/of gekocht die aansluiten bij de requirements zoals hierboven beschreven. Het opleveren van software ‘dwingt’ de gebruiker van het systeem op een andere manier te gaan werken (conform de SOLL-situatie). Belangrijke onderwerpen in dit deel van de training zijn o.a.: Systems development lifecycle, PRINCE2, RUP en Scrum.

Het doorvoeren van veranderingen in een organisatie heeft een flinke impact op de medewerkers en vormt daarmee een belangrijk onderwerp voor de business analist. Deze krijgt in verandertrajecten immers vaak te maken met allerlei vormen van weerstand. In dit deel leer je verschillende weerstandsvormen en krijg je tips aangereikt hoe je hiermee om kunt gaan.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die werkzaam is als business- of informatie analist of wil doorgroeien naar een van deze rollen.
Training

Jouw investering in deze training bedraagt € 399,00.
De vermelde prijs is exclusief BTW en examenkosten (€260 incl. BTW).

Studiemateriaal

Inbegrepen in de prijs zijn:
 • Business Analyse - Zweedijk
 • Nederlandstalige syllabus
 • 160 examenvragen om mee te oefenen
 • Een online vragenuurtje

Factuur

Na ontvangst van jouw aanmeldingsformulier ontvang je de factuur. Deze bevat het totaalbedrag van de training inclusief materialen en BTW. Na ontvangst van de betaling ontvang je het cursusmateriaal en kan de studie beginnen.

Het voordeel van een zelfstudie training is dat je zelf bepaalt waar en wanneer je studeert. En hoelang je erover wilt doen natuurlijk!

Training
Training:  
Business Analyse Foundation (BCS) - Zelfstudie
Datum/Locatie:  
n.v.t. (zelfstudie)
 
Heb je de datum en locatie gecontroleerd?
 
Ja     Nee
 
Cursistgegevens
Aanspreekvorm:  Mevrouw     De heer
Voornaam/-letters:
Achternaam:
Adres:  
Postcode:  
Plaats:  
Telefoon: 
E-mail: 
Huidige functie: 
Werkzaam op afdeling: 
 
Waar ken je Olympic van? 

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam:
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 
Telefoon: 
Manager:  
E-mail manager:  
 
Adresgegevens factuur
Naar wie moet de factuur gestuurd worden?
Contactpersoon:
E-mail: 
 
Indien uw organisatie werkt met een unieke code (bijvoorbeeld een inkoopnummer of referentienummer) vul deze dan hier in:
   
Vul de onderstaande velden in als de inhoud hiervan afwijkt van de bedrijfsgegevens velden:
 
Bedrijfsnaam:  
Afdeling:  
Adres:  
Postcode:  
Plaats:  
Telefoon:  
 
Overig
Boeken meeleveren?  Ja     Nee
Wil je je certificeren?   Ja     Nee
Opmerkingen/aanvullingen:  

velden gemarkeerd met een   zijn verplichte invoervelden


  « agenda overzicht

Download de PDF

Download de PDF

 

 

BCS/EXIN

Olympic is geaccrediteerd als ATO (Accredited Training Organization) en als AEO (Accredited Exam Organization). Dit betekent dat we voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaards van BCS en EXIN met betrekking tot het maken en geven van trainingen plus het afnemen van examens. Meer info.

 

In-company

Vanaf 4 cursisten kun je qua kosten reeds de overweging maken om de training in jouw eigen organisatie te laten plaatsvinden.

Lees hier meer over de mogelijkheden.

 

Andere startdata

Indien je geïnteresseerd bent in deze training kun je ook kiezen voor een andere datum en/of locatie.