Informatieanalyse (Productanalyse) - Locatie Amsterdam - 14 juni 2022

Deze training neemt je eerst mee naar de initiatiefase (of Sprint 0) van een (agile) systeemontwikkelingsproject waarin je leert de probleemstelling (meestal de aanleiding van een project) van de organisatie helder te krijgen. Vervolgens leer je stakeholders in kaart te brengen en te analyseren. Daarna leer je de behoeften (needs) van de stakeholders vast te leggen, gevolgd door de globale system requirements (features of epics). De initiatiefase (Sprint 0) is een belangrijke basis voor een effectief (agile) ontwikkelteam. De system requirements worden namelijk gebruikt om een goede initiële product backlog en een goed onderbouwd release plan op te stellen. Samengevat gaat dit eerste deel van de training over het opstellen van de goede product features: features die waarde toevoegen aan zowel organisatie als stakeholders (klanten).

In het tweede deel wordt ruime aandacht besteed aan product backlog refinement: je leert gedetailleerde requirementspecificaties op te stellen in de vorm van compacte user stories en veelgebruikte (modelleer)technieken zoals use case beschrijvingen, klasse diagrammen, toestandsdiagrammen etc. De gedetailleerde specs worden enerzijds gebruikt om een inschatting te maken welke user stories in de volgende iteratie (Sprint) kunnen worden geïmplementeerd en anderzijds vormen ze dé basis voor het goed (efficiënt) opleveren van de product features.
De deelnemer ziet na deze training in dat informatieanalyse in grote lijnen niet zozeer afhangt van de projectaanpak (iteratief incrementeel zoals RUP ofwel Agile zoals Scrum). In ieder project dienen namelijk de volgende vragen beantwoord te worden:
 1. Waarom wordt het IT-project gestart? Wat is het probleem en wat zijn de oorzaken?
 2. Waarop heeft het project betrekking? (Scope of Work)
 3. Wie zijn de Stakeholders en wat zijn hun behoeften? (Needs)
 4. Wat is de Productscope (Contextdiagram) en waaraan dient het systeem op hoofdlijnen te voldoen? (Features/Epics)
 5. Welke begrippen hanteren de stakeholders? (Glossary, Domain model)
 6. Welke randvoorwaarden, risico’s en acceptatiecriteria zijn er?
 7. Wat zijn passende oplossingen voor de problemen/ behoeften? (Make/Buy)
 8. Wie zijn de actoren van het systeem en welke functionaliteit biedt het systeem hen? (Use Case Model/User Stories);
 9. Wegen de baten van de oplossing(en) op tegen de kosten? (verificatie Business Case).
Het is de analist die een belangrijke bijdrage levert in de beantwoording van de bovenstaande vragen in de initiatiefase van een project. In agile projecten (Scrum, DAD) levert de analist (als product owner of als ondersteuner van de product owner) tevens een antwoord op de volgende vragen:
 • Waaruit bestaat de (initiële) product backlog?
 • Wat zijn de high-level inschattingen voor de items op de product backlog? (o.b.v. Planning Poker)
 • Hoeveel iteraties (Sprints) zijn er? Wat zijn de release data?
De bovenstaande vragen vormen de essentie van deze training. Tevens leer je gedetailleerde specificaties op te stellen in de vorm van compacte user stories en veelgebruikte (modelleer)technieken zoals use case beschrijvingen, klasse diagrammen, etc. De gedetailleerde specs worden enerzijds gebruikt om een inschatting te maken welke user stories in de volgende iteratie (Sprint) kunnen worden geïmplementeerd en anderzijds vormen ze dé basis voor het goed opleveren van de product features

Deze training behandelt alle aspecten waar een analist in de praktijk mee te maken kan krijgen:

Projectmanagement- en systeemontwikkelmethodieken
Analisten hebben vaak een grote toegevoegde waarde in de eerste fase van een project (Inceptionfase, ook wel aangeduid met Iteratie 0 of Sprint 0) waarin helderheid moet ontstaan over de initiële project- en systeemafbakening plus de eisen die op hoofdlijnen aan het systeem worden gesteld. In dit deel passeert een aantal projectmanagement- en systeemontwikkelmethodieken de revue die vaak in de praktijk worden gebruikt zoals PRINCE2, (R)UP, Scrum en DAD. Uiteraard wordt uitgebreid stilgestaan bij de rol die de analist hierin speelt.

Het waarom van een project
De eerste vraag die beantwoord dient worden is de waarom-vraag. Met andere woorden: wat is het huidige probleem van de organisatie en/of wat zijn de doelen/wensen van de organisatie? Alleen als een project aansluit bij de organisatiedoelen of een oplossing biedt voor problemen kan er een positieve business case zijn.

Bedrijfsprocessen
Bedrijfsprocessen beschrijven wat de organisatie doet of zou moeten doen. De eerste worden IST-processen en de tweede worden SOLL-processen genoemd. Om een zo goed mogelijke oplossing te bedenken is het dus van belang dat (SOLL)processen als basis worden genomen. In dit deel leer je het belang van bedrijfsprocessen in te zien en kun je procesmodellen (weergegeven in de facto standaard BPMN 2.0) doorgronden. Processen vormen een belangrijk middel om de 'Scope of Work' helder te krijgen plus de daarbij behorende Stakeholders.

Requirements
Het onderwerp Requirements vormt de kern van de training. Het is de analist er alles aan gelegen om alle high-level Requirements boven water te halen en zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Er wordt onderscheid gemaakt in business requirements (goals), stakeholder requirements (needs) en system requirements (features). De laatstgenoemde vormen in een Scrum/DAD-project samen met use cases de basis voor de initiële work items list (product backlog) die weer als de basis dient voor het Development team.

Interview- en workshoptechnieken
Niet alle requirements kunnen uit de procesmodellen worden afgeleid. De meeste requirements zullen boven water gehaald moeten worden in interviews en/of workshops. In dit deel wordt uitgebreid aandacht besteed aan interviewtechnieken en wordt geoefend met het houden van een workshop.

Contextdiagram en Features
Tijdens een interview en/of workshop zullen stakeholders vaak hun eisen en wensen uiten m.b.t. het toekomstige systeem. Deze dienen uiteraard goed opgepakt te worden, echter het verdient voorkeur de behoeften (needs) te scheiden van de productkenmerken (features). In dit deel passeert ook een techniek die veel in de praktijk wordt toegepast om de initiële productscope helder weer te geven: het Contextdiagram.

Domain modeling

Tijdens het opstellen van de procesmodellen en tijdens interviews en/of workshops worden verschillende begrippen gehanteerd door de stakeholders. Het is erg belangrijk dat deze begrippen worden vastgelegd, anders is de kans groot dat men vroeg of laat langs elkaar heen gaat communiceren. In dit deel van de training leer je een goede begrippenlijst (glossary) op te stellen in combinatie met een domeinmodel. Een domeinmodel is een visuele representatie van conceptuele klassen, dat wil zeggen klassen die iets uit de werkelijkheid representeren. Voor een domeinmodel wordt in de training een tweetal technieken gebruikt. Ten eerste worden Entity Relationship Diagrams (ERD’s) geïntroduceerd die nog veel in de praktijk worden gebruikt. Ten tweede worden klassendiagrammen (class diagrams) gebruikt die deel uitmaken van de object georiënteerde methode UML (Unified Modeling Language). Zoals reeds is vermeld gaat het bij domain modeling om conceptuele klassen. Hier is echter nog geen sprake van object oriëntatie omdat het begrip operations - het belangrijkste verschil tussen de gestructureerde en OO-aanpak - nog niet wordt gebruikt.

Oplossingen bedenken en afwegen
Indien alle problemen en requirements helder in kaart zijn gebracht, kan de analist gaan nadenken over oplossingen. Een bekende valkuil voor veel mensen is dat ze té snel komen met een oplossing. Dit laat te weinig bewegingsruimte over voor creatieve oplossingen (het zogenaamde ‘out-of-the-box-denken’). Oplossingen bestaan over het algemeen uit een geautomatiseerd deel (dat zal leiden tot een systeem of component) en een niet-geautomatiseerd deel (dat zal leiden tot werkinstructies). Het is belangrijk dat deze twee naadloos op elkaar aansluiten. Daarnaast is er in de training aandacht voor ‘make’- versus ‘buy’-oplossingen of een combinatie daarvan. In het eerste geval wordt de oplossing ‘op maat’ ontwikkeld door eigen personeel dan wel uitbesteed aan derden. In het tweede geval is er sprake van een kant-en-klaar pakket (bv. een CRM- of ERP-systeem), dat op de markt te koop is. De analist weegt daarna alle mogelijke alternatieve oplossingen af.

Use case diagram
Het use case diagram is een veelgebruikte techniek waarmee in een oogopslag de (initiële) productscope wordt weergegeven. Deze bestaat uit de functionele 'hapklare brokken' van het systeem (use cases) plus de gebruikers ervan (actoren). De techniek blijkt zowel zeer toepasbaar in iteratief incrementele projecten (RUP) als in Agile projecten (Scrum en DAD).

Product Backlog (Work Items List)
In Agile projecten zijn lijsten met user stories/work items zeer populair. Hierop staan alle requirements, issues e.d. die in de volgende iteraties (Sprints) opgepakt dienen te worden. Omdat deze training zich hoofdzakelijk concentreert op de Inception-fase (Sprint 0) wordt hiermee een initiële product backlog samengesteld. De lijst zal gedurende de looptijd van het project nog frequent veranderen.

Inschatten
Dit is een onderwerp dat niet puur gericht is op het takenpakket van de analist, maar van het gehele Team. Je leert in dit deel van de training Storypoint-inschattingen te maken van Work Items door middel van de populaire schattingstechniek Planning Poker. De techniek is ook prima toepasbaar indien je niet werkzaam bent in een Agile-project.

Plannen
Nadat inschattingen zijn gemaakt van de items op de Werklijst, kan een initiële planning worden opgesteld. Je leert het aantal iteraties te bepalen o.b.v. de gekozen iteratielengte, het aantal storypoints en de velocity (een maat voor teamproductiviteit) van het ontwikkelteam. Tevens leer je hoe Release data kunnen worden bepaald.

Product Backlog Refinement (Grooming)
In dit deel van de training wordt geoefend met het verder uitwerken van de bovenste items van de product backlog middels gedetailleerde user stories, use case beschrijvingen, activity diagrams, etc.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die werkzaam is als business- , requirements of informatie analist of wil doorgroeien naar een van deze rollen.

Werkvorm

De kennisoverdracht vindt plaats door middel van Powerpoint-presentaties, individuele en groepsopdrachten en discussies. Gedurende de gehele training wordt één casus gebruikt. Daarnaast is er ruime aandacht voor jouw eigen praktijkcasuïstiek.

Groepsgrootte

Voor deze training bestaat geen minimum aantal cursisten. Indien je daar prijs op stelt kan de training ook individueel worden gegeven. De maximale groepsgrootte is 12 personen.

Opbouw en duur

De training bestaat uit 4 dagen en vindt plaats op 1 dag in de week. De training heeft dus een doorlooptijd van 3 weken. Alle dagen starten om 09.30 uur en eindigen om 17.00 uur.

Training

Jouw investering in deze training bedraagt € 1.995,00.
De vermelde prijs is exclusief BTW.

Studiemateriaal
 • Studieboek: Business Analyse, Zweedijk - € 36,65 excl. BTW
 • Cursusmap


Arrangementskosten

Kosten voor gebruik van accommodatie, collectieve consumpties en lunch bedragen € 69,00 (excl. BTW) per trainingsdag.


Factuur

Na ontvangst van jouw aanmeldingsformulier ontvang je de factuur. Deze bevat het totaalbedrag van training, materialen, jouw arrangement en de BTW. De factuur dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag te worden voldaan.

Trainingsdata

 • Dinsdag 14 juni 2022
 • Dinsdag 21 juni 2022
 • Dinsdag 28 juni 2022
 • Dinsdag 5 juli 2022

Locatie

Olympisch stadion 24-28
1076 DE Amsterdam

Meer informatieTraining
Training:  
Informatieanalyse (Productanalyse) - Locatie Amsterdam
Datum/Locatie:  
14 juni 2022
 
Heb je de datum en locatie gecontroleerd?
 
Ja     Nee
     
Cursistgegevens
Aanspreekvorm:  Mevrouw     De heer
Voornaam/-letters:
Achternaam:
Adres:  
Postcode:  
Plaats:  
Telefoon: 
E-mail: 
Huidige functie: 
Werkzaam op afdeling: 
 
Waar ken je Olympic van? 

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam:
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 
Telefoon: 
Manager:  
E-mail manager:  
 
Adresgegevens factuur
Naar wie moet de factuur gestuurd worden?
Contactpersoon:
E-mail: 
     
Indien uw organisatie werkt met een unieke code (bijvoorbeeld een inkoopnummer of referentienummer) vul deze dan hier in:
   
Vul de onderstaande velden in als de inhoud hiervan afwijkt van de bedrijfsgegevens velden:
Bedrijfsnaam:  
Afdeling:  
Adres:  
Postcode:  
Plaats:  
Telefoon:  
     
Overig
   
Boeken meeleveren?  Ja     Nee
Wil je je certificeren?   Ja     Nee
Opmerkingen/aanvullingen:  

velden gemarkeerd met een   zijn verplichte invoervelden


  « agenda overzicht

Download de PDF

Download de PDF

 

In-company

Vanaf 4 cursisten kun je qua kosten reeds de overweging maken om de training in jouw eigen organisatie te laten plaatsvinden.

Lees hier meer over de mogelijkheden.

 

Andere startdata

Indien je geïnteresseerd bent in deze training kun je ook kiezen voor een andere datum en/of locatie.