Business Analyse Practice (BCS) - Locatie Driebergen - 2 december 2022

Deze training is een vervolg op de training Business Analysis Foundation en kan alleen gevolgd worden nadat je reeds de foundation training hebt gedaan. In deze training staat de Business Change Lifecycle centraal plus de rol die de business analist daarin speelt. De Business case vormt de spil van verandering in de organisatie; het is de maatstaf waartegen ieder project/programma wordt gelegd om de levensvatbaarheid ervan te toetsen. De training bereidt je voor op het Business Analysis Practice examen van het BCS.

De cursist is na deze training in staat:
 • diverse strategische technieken toe te passen waaronder SWOT-analyse, PESTLE, Concurrentiemodel van Porter, Balanced Scorecard, etc.
 • de Business Change Lifecycle toe te passen in de praktijk;
 • ondersteuning te bieden aan de project manager in de initiatiefase van een project;
 • een stakeholder analyse uit te voeren;
 • stakeholder perspectieven in kaart te brengen d.m.v. de technieken CATWOE en BAM;
 • verschillende oplossingsalternatieven in kaart te brengen en af te wegen;
 • te komen tot een goed onderbouwde business case.


Certifcering

Deze cursus bereidt de deelnemers voor op een 75 minuten durend Engelstalig multiple choice examen. Dit examen wordt aangeboden door de BCS (British Computer Society) en leidt tot het Business Analysis Practitioner certificaat. Het certificaat is een van de modules van het BCS Business Analysis diploma. Meer informatie.

In deze training staat de Business Change Lifecycle centraal plus de rol die de business analist daarin speelt. De Business case vormt de spil van verandering in de organisatie; het is de maatstaf waartegen ieder project/programma wordt gelegd om de levensvatbaarheid ervan te toetsen. De business case vormt dan ook het hart van de lifecycle (zie onderstaande figuur): een instrument waarmee enerzijds alignment kan worden bewerkstelligd met de strategische doelstellingen en dat er anderzijds voor zorgt dat veranderingen kunnen worden doorgevoerd in de organisatie.

Strategic Alignment

Dit deel neemt je mee naar het strategische niveau van de organisatie. Je leert interne en externe analyses uit te voeren door gebruikmaking van verschillende technieken waaronder SWOT-analyse, COPAFIJTH, PESTLE, Concurrentiemodel van Porter, Balanced Scorecard, Kritieke succesfactoren, Key Performance Indicators (KPI's) en BCG-matrix. De technieken leiden tot een verzameling goed onderbouwde bedrijfsdoelstellingen en een heldere strategie.

Business change lifecycle (bron: Business Analysis – Paul, Cadle & Yeates)

Projectinitiatie en het waarom van een project
Vanuit de bedrijfsdoelstellingen en strategie kunnen de projectdoelen worden bepaald. Je leert dat een project (of programma) eigenlijk alleen een toegevoegde waarde heeft indien de projectdoelen volledig aansluiten bij de bedrijfsdoelen (strategy-project alignment, zie onderstaande figuur). Met andere woorden, de bedrijfsdoelstellingen moeten een antwoord geven op de vraag: ‘waarom dit project?’. Een daarmee samenhangende vraag is ‘is er een positieve of een negatieve business case?’. De business analist speelt een voorname rol in de beantwoording van beide vragen.

Stakeholders
Een belangrijk onderdeel van de projectinitiatie is het benoemen en categoriseren van alle belanghebbenden (Stakeholder analysis). Hierna is het van belang om ze continu te analyseren en managen zodat business change projecten goed (blijven) verlopen. Om erachter te komen wat er in de hoofden omgaat van klanten, managers en andere stakeholders wordt een aantal communicatietechnieken herhaald (in de foundation-training wordt hier uitgebreider op ingegaan) waaronder interviewen en workshops.

Business systems
Een Business System kan worden gedefinieerd als een verzameling samenwerkende componenten met een bepaald doel. Tot de componenten behoren mensen, informatie, technologie, processen en de organisatie. Systeemdenken is een geweldige manier om perspectieven van stakeholders te doorgronden en met elkaar te vergelijken. Dit onderdeel brengt je de grondbeginselen bij van Systeemdenken. Vervolgens wordt er actief geoefend met de volgende technieken:
 • CATWOE
 • Business activity models (BAM
Maar met het in kaart brengen van de perspectieven ben je er nog niet. Het doel is tot een ‘consensus-perspectief’ te komen tussen de verschillende belanghebbenden. Hiertoe leer je GAP-analyses uit te voeren waarin business systems (bijvoorbeeld weergegeven als BAM) met elkaar worden vergeleken. Uiteindelijk moet dit leiden tot een nieuw business model dat het ‘consensus-perspectief’ weergeeft.

Identificeren en afwegen van oplossingen

Op basis van het nieuwe business model kunnen diverse oplossingen in kaart kunnen worden gebracht. Dit kunnen wijzigingen zijn in de bedrijfsprocessen, rolbeschrijvingen, managementstructuur of IT systemen. De oplossingsalternatieven worden vervolgens met elkaar vergeleken. Hierbij leer je gebruik te maken van een aantal technieken: kosten/baten analyse, impact analyse en risico analyse. De business analist komt uiteindelijk met een rapport en/of presentatie waarin een van de oplossingen wordt geadviseerd (inclusief een goed onderbouwde business case).

Actualiseren van de Business case
Na een grondige analyse is de business analist er (mede) voor verantwoordelijk dat de beoogde veranderingen ook feitelijk in de business kunnen worden doorgevoerd. Met betrekking tot de Business change lifecycle is hij/zij dan ook betrokken - zij het wat minder prominent dan in de eerste 2 stappen - bij de stappen Design, Implementatie en Realisatie. In deze fasen van het veranderingstraject gaat het niet meer om het vormgeven van de business case maar meer om het actualiseren ervan.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die werkzaam is als business- of informatie analist of wil doorgroeien naar een van deze rollen.

Werkvorm

De kennisoverdracht vindt plaats door middel van Powerpoint-presentaties (deze zijn Engelstalig vanwege het Engelstalige examen), individuele en groepsopdrachten en discussies. Gedurende de gehele training wordt één casus gebruikt. Daarnaast is er ruime aandacht voor jouw eigen praktijkcasuïstiek.


Groepsgrootte

Voor deze training bestaat geen minimum aantal cursisten. Indien je daar prijs op stelt kan de training ook individueel worden gegeven. De maximale groepsgrootte is 12 personen.

Opbouw en duur

De training bestaat uit 2 dagen. We starten om 09.30 uur en eindigen om 17.00 uur. Op de tweede dag kun je het examen bij ons afleggen.

Training

Jouw investering in deze training bedraagt € 599,00.
De vermelde prijs is exclusief BTW en examenkosten (£145 excl. BTW).


Studiemateriaal

Gebruikte literatuur:
 • Business Analysis - Cadle & Eva (€ 46,95 incl. BTW)
 • Werkmap met extra informatie
Mocht je reeds in het bezit zijn van de genoemde literatuur of het om een andere reden niet op prijs stellen dat wij de literatuur voor je verzorgen, wil je dit dan aangeven op het inschrijvingsformulier.

Accommodatie

Kosten voor gebruik van accommodatie, collectieve consumpties en lunch bedragen € 69,00 (excl. BTW) per trainingsdag.

Factuur

Na ontvangst van jouw aanmeldingsformulier ontvang je de factuur. Deze bevat het totaalbedrag van training, materialen, jouw arrangement en de BTW. De factuur dient voor aanvang van de eerste trainingsdag te worden voldaan.

Trainingsdata

 • Vrijdag 2 december 2022


Locatie

Landgoed De Horst
De Horst 1
3971 KR Driebergen


Training
Training:  
Business Analyse Practice (BCS) - Locatie Driebergen
Datum/Locatie:  
2 december 2022
 
Heb je de datum en locatie gecontroleerd?
 
Ja     Nee
     
Cursistgegevens
Aanspreekvorm:  Mevrouw     De heer
Voornaam/-letters:
Achternaam:
Adres:  
Postcode:  
Plaats:  
Telefoon: 
E-mail: 
Huidige functie: 
Werkzaam op afdeling: 
 
Waar ken je Olympic van? 

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam:
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 
Telefoon: 
Manager:  
E-mail manager:  
 
Adresgegevens factuur
Naar wie moet de factuur gestuurd worden?
Contactpersoon:
E-mail: 
     
Indien uw organisatie werkt met een unieke code (bijvoorbeeld een inkoopnummer of referentienummer) vul deze dan hier in:
   
Vul de onderstaande velden in als de inhoud hiervan afwijkt van de bedrijfsgegevens velden:
Bedrijfsnaam:  
Afdeling:  
Adres:  
Postcode:  
Plaats:  
Telefoon:  
     
Overig
   
Boeken meeleveren?  Ja     Nee
Wil je je certificeren?   Ja     Nee
Opmerkingen/aanvullingen:  

velden gemarkeerd met een   zijn verplichte invoervelden


  « agenda overzicht